Wzory pism

Wzory pism procesowych i formularzy

Sprawy cywilne

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS  

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS

Nowa Księga Wieczysta

Monitor Sądowy i Gospodarczy

 

Odnośnik do poniższych wzorów formularzy wniosków, pism procesowych, oświadczeń, zapytań udostępnianych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej
 • Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym
 • Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
 • Formularze wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS
 • Formularze wniosków stosowanych w postępowaniu dotyczącym zastawów oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych
 • Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW
 • Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego
 • Formularz wniosku o przyznanie kompensaty (dla ofiar niektórych przestępstw umyślnych)
 • Formularz wniosku o wpis do wykazu instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę
 • Formularze dotyczące Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (wniosek o udzielenie dotacji, informacja o sposobie wykorzystania środków)
 • Formularze dotyczące tłumaczy przysięgłych
 • Formularz dotycząc zgłaszania kandydatów na ławników
 • Formularze dotyczące przyznania prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Informacja o formularzach do wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Informacja o formularzach stosowanych w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Wzór zawiadomienia o osobie, która prawomocnym orzeczeniem sądu została pozbawiona praw publicznych, praw wyborczych lub ubezwłasnowolniona, wzór zawiadomienia o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania

Rejestr zmian dla: Wzory pism

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-23
Publikacja w dniu:
2016-06-23
Opis zmiany:
b/d