Stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Hrubieszów, dnia 18 lipca 2017  roku
 
O G Ł O S Z E N I E
 
       Na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 133 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. poz. 1228)
 
Prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie ogłasza nabór w drodze konkursu, oznaczonego ADM-123-19/17, na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
 
Drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 11 września 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie przy ul. Mjr. Dobrzańskiego „Hubala” 7 (sala 333, II piętro). Po sprawdzeniu prac konkursowych przez komisję, zostanie ogłoszona lista osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu, który odbędzie się w dniu 18 września 2017 roku (sala 333, II piętro). 
 
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi spełniać wymagania określone w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 133 z późn. zm.).
 
Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata.
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 133 z późn. zm.).tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
 
Zgłoszenia kandydatów na asystenta sędziego można składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, 22 – 500 Hrubieszów, z podaniem oznaczenia konkursu, w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone kandydatom.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem konkursu. 
W sprawie naboru na stanowisko asystenta sędziego można kontaktować się z Oddziałem Administracyjnym – nr tel. 84 696 40 42.
 
 
                                                                                                                                                        Wiceprezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie 
                                                                                                                                                                           /-/ Adam Pisiewicz
Pliki do pobrania:
 
 
 
 

Rejestr zmian dla: Stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-18
Publikacja w dniu:
2017-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-01
Publikacja w dniu:
2017-09-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
b/d