Praktyki studenckie

Zasady organizacji praktyk studenckich w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

O przyjęcie na praktykę studencką w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich; 
  • wykażą zgodność praktyki z kierunkiem studiów

Studenci, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, powinni złożyć:

  • wniosek o przyjęcie na praktykę studencką;
  • skierowanie z uczelni do odbycia praktyk studenckich;
  • CV

Komplet dokumentów należy składać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej:

Prezes Sądu Rejonowego
w Hrubieszowie
ul. H. Dobrzańskiego „Hubala” 7
22- 500 Hrubieszów
(z adnotacją na kopercie „praktyka studencka”)

Dodatkowe informacje w sprawie praktyk można uzyskać telefonicznie w Oddziale Administracyjnym pod numerem telefonu: 84 696 40 42.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie pisemnego porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę a Sądem Rejonowym w Hrubieszowie. Konieczne jest także ubezpieczenie studentki/studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentki/studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.

Zakres zadań praktykanta uwzględnia program praktyki studenckiej przygotowany przez uczelnię.

Po zakończeniu praktyki Sąd Rejonowy w Hrubieszowie wystawia zaświadczenie o odbyciu przez studenta/studentkę praktyki studenckiej. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.
Praktyki organizowane przez Sąd Rejonowy w Hrubieszowie są nieodpłatne. Sąd Rejonowy w Hrubieszowie nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta w okresie odbywania praktyk.