Opłaty sądowe

Kalkulator naliczania opłat i odsetek ustawowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

www.ms.gov.pl

Wybrane opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Dnia 2 marca 2006r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398), zastąpiła ona dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 ze zm.).

Na koszty sądowe składają się opłaty i wydatki. Koszty sądowe zobowiązana jest uiścić strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłaty dzieli się na:

 • stałe - pobierane w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych;
 • stosunkowe - pobierane są w sprawach o prawa majątkowe, wynoszą one 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych;
 • podstawowe – pobierane w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym

 Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw

I. Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:

 1. zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika;
 2. skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
 3. przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
 4. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
 5. należności świadka.

II. Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od:

 1. wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 2. apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu;
 3. wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego;
 4. wniosku o zabezpieczenie dowodu

III. Opłatę stałą w kwocie 300 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. uznanie orzeczenia sądu zagranicznego;
 2. uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym;
 3. stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym;

IV. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 1. skargi na czynności komornika;
 2. zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej.

Wysokość opłat w procesie

1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

I. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o:
 1. zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
 2. unieważnienie uznania dziecka;
 3. ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej;
 4. naruszenie posiadania;
 5. uchylenie uchwały organu spółdzielni;
 6. uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
 7. przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;
 8. opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;
 9. ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.
II. W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
 1. do 2.000 złotych - 30 złotych;
 2. ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
 3. ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
 4. ponad 7.500 złotych - 300 złotych

Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym

1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

I. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego;
 2. zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej.
II. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:
 1. wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

I. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. ustanowienie drogi koniecznej;
 2. rozgraniczenie nieruchomości;
 3. stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.
II. Opłatę w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej;
 2. ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania;
 3. rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.
III. Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie
IV. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku:
 1. o zniesienie współwłasności.

3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

I. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego
II. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:
 1. własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 2. własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 3. praw osobistych i roszczeń;
 4. zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.
III. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. założenie księgi wieczystej;
 2. połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 3. odłączenie nieruchomości lub jej części;
 4. sprostowanie działu I-O;
 5. wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

4.Sprawy z zakresu prawa spadkowego

I. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera się od wniosku o:
 1. stwierdzenie nabycia spadku;
 2. zabezpieczenie spadku;
 3. sporządzenie spisu inwentarza;
 4. odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
II. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:
 1. apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku;
 2. wniosku o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu;
 3. wniosku o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.
III. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od:
 1. wniosku o dział spadku.
IV. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:
 1. wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności.

WYSOKOŚĆ OPŁAT W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

I. Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 1. wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu;
 2. ukaranie grzywną dłużnika nie wykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nie przeszkadzania czynnościom wierzyciela;
 3. przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać;
 4. ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;
 5. nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

II. Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 1. nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty;
 2. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 3. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
 4. nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;
 5. ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości;
 6. umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono.

III. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 1. zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości;
 2. zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów;
 3. wniosku o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania;
 4. wniosku o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności;
 5. wniosku o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika;
 6. zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.

IV. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o:

 1. wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego;
 2. wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Opłaty w sprawach karnych
Ustawa z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz.223 tekst jednolity)

WYBRANE OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH

W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

 1. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
 2. od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,
 3. od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
 4. od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 5. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
 6. od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności - 45 zł,
 7. od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
 8. od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
 9. od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.

Opłaty kancelaryjne

 • poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 6 zł (za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu);
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł (za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu);
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł (za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu);
 • zaświadczenie 6 zł (za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu);
 • wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł (za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu).


Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-23
Publikacja w dniu:
2016-06-23
Opis zmiany:
b/d