Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
ogłasza konkurs o sygnaturze ADM-122-30/17
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, 22-500 Hrubieszów
na 1 wolne stanowisko urzędnika sądowego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie,
tj. - jedno stanowisko stażysty w wymiarze pełnego etatu

Liczba wolnych etatów: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.:
1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania,
2. wykonywaniem wydanych w sprawach sądowych zarządzeń,
3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017r., poz. 246 t.j.) urzędnikiem może zostać osoba:
1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
2. o nieposzlakowanej opinii,
3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie co najmniej wyższe pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
2. zdolności analityczne,
3. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
4. kreatywność,
5. komunikatywność,
6. odporność na stres,
7. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
8. systematyczność,
9. umiejętność pracy w zespole,
10. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2016 r., poz. 2062 tj.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2. podanie o przyjęcie do pracy na dane stanowisko,
3. list motywacyjny,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera,
7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9. oświadczenie kandydata o niekaralności,
10. oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
11. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
12. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Kandydaci poddani będą 3-etapowemu konkursowi:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 23 czerwca 2017 roku osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie przy ul. H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, pokój nr 213 (I piętro), lub przesłać drogą pocztową na wskazany na wstępie ogłoszenia adres Sądu i w tym przypadku za datę złożenia uważana będzie data stempla pocztowego.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Inne informacje:
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci dopuszczeni do poszczególnych etapów konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu ich przeprowadzenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu pod adresem: http://www.hrubieszow.sr.gov.pl w zakładce „KONKURSY”.
Oferty odrzucone będzie można odebrać w pokoju 213 (I piętro) budynku Sądu w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej Sądu.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu lub telefonicznie pod nr telefonu: 084 696 40 42.

Hrubieszów, dnia 14 czerwca 2017r.

 

                                                                                                                                                                     Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

                                                                                                                                                                                    /-/ Anna Czerw-Dobosz

 

 Piki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

Formularz oświadczenia dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

Regulamin

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu

Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do III etapu

Wyniki konkursu

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-07
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-29
Publikacja w dniu:
2017-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-14
Publikacja w dniu:
2017-06-14
Opis zmiany:
b/d