Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy
Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie 
ogłasza konkurs o sygnaturze ADM-122-93/16
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, 22-500 Hrubieszów
na 1 wolne stanowisko urzędnika sądowego
w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, tj. 
- jedno stanowisko stażysty w wymiarze ½ pełnego wymiaru czasu pracy
 
Liczba wolnych etatów: 1/2 
  
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.:
 
1.wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, 
2.wykonywaniem wydanych w sprawach sądowych zarządzeń, 
3.protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4.wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 
Wymagania niezbędne – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015r., poz. 1241 t.j.) urzędnikiem może zostać osoba: 
1.która ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
2.o nieposzlakowanej opinii, 
3.która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
4.przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
5.posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe:
 
1.wykształcenie co najmniej wyższe pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
2.zdolności analityczne,
3.znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem
komputerowym,
4.kreatywność,
5.komunikatywność,
6.odporność na stres,
7.wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
8.systematyczność, 
9.umiejętność pracy w zespole,
10.znajomość przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015 r., poz. 133 tj. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316).
 
  
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
1/ CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2/ podanie o przyjęcie do pracy na dane stanowisko,
3/ list motywacyjny,
4/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5/ kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6/ dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera,
7/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
8/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9/ oświadczenie kandydata o niekaralności,
10/ oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
11/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
12/ podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 
  
 
Kandydaci poddani będą 3 etapowemu konkursowi:
 
I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.
 
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 02 grudnia 2016 roku osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie przy ul. H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, pokój nr 213 
(I piętro), lub przesłać drogą pocztową na wskazany na wstępie ogłoszenia adres Sądu 
i w tym przypadku za datę złożenia uważana będzie data stempla pocztowego.
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu w dniu 06 grudnia 2016 roku.
 
Inne informacje:
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci dopuszczeni do poszczególnych etapów konkursu zostaną powiadomieni 
o terminie i miejscu ich przeprowadzenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu pod adresem:  http://www.hrubieszow.sr.gov.pl  w zakładce „KONKURSY”.
Oferty odrzucone będzie można odebrać w pokoju 213 (I piętro) budynku Sądu w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej Sądu.
Nieodebrane w zakreślonym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu lub telefonicznie pod nr telefonu: 084 696 40 42.
 
                                                                                                                                                                      Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
                                                                                                                                                                                               /-/ Anna Czerw-Dobosz

Pliki do pobrania: