Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy
 
Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie 
ogłasza konkurs o sygnaturze ADM-122-4/18
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, 22-500 Hrubieszów
na 1 wolne stanowisko urzędnika sądowego  - stażysty w wymiarze pełnego etatu
 
  
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.:
1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania, 
2. wykonywaniem wydanych w sprawach sądowych zarządzeń, 
3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.
 
Wymagania niezbędne – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2017r., poz. 246 t.j.) urzędnikiem może zostać osoba: 
1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
2. o nieposzlakowanej opinii, 
3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 
4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
Wymagania dodatkowe:
1. wykształcenie co najmniej wyższe pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
2. zdolności analityczne,
3. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
4. kreatywność,
5. komunikatywność,
6. odporność na stres,
7. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
8. systematyczność, 
9. umiejętność pracy w zespole,
10. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018r., poz. 23 tj.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316).
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2. podanie o przyjęcie do pracy na dane stanowisko,
3. list motywacyjny,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera,
7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 
8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9. oświadczenie kandydata o niekaralności,
10. oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie za przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
11. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
12. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 
  
Kandydaci poddani będą 3-etapowemu konkursowi:
 
I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego  w Hrubieszowie.
 
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 27 lutego 2018 roku osobiście 
w siedzibie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie przy ul. H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, pokój nr 213 (I piętro), lub przesłać drogą pocztową na wskazany na wstępie ogłoszenia adres Sądu i w tym przypadku za datę złożenia uważana będzie data stempla pocztowego.
 
Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu w dniu 02 marca 2018 roku.
 
Inne informacje:
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci dopuszczeni do poszczególnych etapów konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu ich przeprowadzenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu pod adresem:  http://www.hrubieszow.sr.gov.pl w zakładce „KONKURSY”.
Oferty odrzucone będzie można odebrać w pokoju 213 (I piętro) budynku Sądu w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej Sądu.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu lub telefonicznie pod nr telefonu: 084 696 40 42.
 
Hrubieszów, dnia 19 lutego 2018r.
 
                                                                                                                                                Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
                                                                                                                                                                      /-/ Anna Czerw-Dobosz
 
 
 
Piki do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-27
Publikacja w dniu:
2018-03-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-05
Publikacja w dniu:
2018-03-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-19
Publikacja w dniu:
2018-02-19
Opis zmiany:
b/d