Ogłoszenia

Sygn. akt I Ns 469/17 - spadkodawca Jacek Rak vel Raczyński

  

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia o złożeniu spisu inwentarza

W trybie art. 6363§ 3 kpc w zw. z art. 6381 kpc Sąd Rejonowy w Hrubieszowie  (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 8 listopada 2017r. zostało wydane w sprawie I Ns 469/17 na wniosek Łukasza Rak vel Raczyńskiego

postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Jacku Rak vel Raczyńskim

synu Ireneusza i Lucyny, zmarłym dnia 24 stycznia 2015 r. w Hrubieszowie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Hrubieszowie.

  

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

...............................................................................................................................................................................................................................................
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 372/17 z wniosku Grzegorza Kłyż - wykaz inwentarza po Mieczysławie Eugeniuszu Kłyż, podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:
„W dniu 12 września 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 372/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Mieczysławie Eugeniuszu Kłyż PESEL 55010141612, zmarłym w dniu 23 sierpnia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Majdanie 10/3, 22-540 Dołhobyczów.
Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 §1 k.p.c., czyli ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 
...............................................................................................................................................................................................................................................
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 331/17 z wniosku Teresy Grycaj - wykaz inwentarza po Ewie Bartkowiak, podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:
„W dniu 18 sierpnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 331/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Ewie Bartkowiak PESEL 53091017103, zmarłej w dniu 2 czerwca 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Hrubieszowie przy ul. Listopadowej 12, 22-500 Hrubieszów.
Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 §1 k.p.c., czyli ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 

................................................................................................................................................................................................................................................

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 5503/16 z wniosku Tomasza Piotra Wsolak - wykaz inwentarza po Czesławie Wsolak, podaje do wiadomości ogłoszenie treści następującej:
„W dniu 5 września 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 5503/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Czesławie Wsolak PESEL 510809168103/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Czesławie Wsolak PESEL 51080916811 w dniu 17 stycznia 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Kolonii Zadębce 8, 22-554 Trzeszczany.
Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c, czyli ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, zapisobiercą albo wykonawcą testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza".

Treść ogłoszenia - I Ns 5503/16