Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

2015-12-24

 • stanowisko:
  jedno stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy
 • termin przyjmowania zgłoszeń:
  07.01.2016, 00:00
 • termin rozstrzygnięcia konkursu:
  28.01.2016, 00:00
 • organizator:
  Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
 • status:
  rozstrzygnięty
 • treść:

  Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

  Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
  ogłasza konkurs
  na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
  ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, 22-500 Hrubieszów

  na 1 wolne stanowisko urzędnika sądowego
  w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, tj.
  - jedno stanowisko stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy

  Liczba wolnych etatów: 1

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy m.in.:

  1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw sądowych oraz urządzeń ewidencyjnych służących do ich rejestrowania,
  2. wykonywaniem wydanych w sprawach sądowych zarządzeń
  3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
  4. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  Wymagania niezbędne – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015r., poz. 1241.) urzędnikiem może zostać osoba:
  1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. o nieposzlakowanej opinii,
  3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

  Wymagania dodatkowe:

  1. wykształcenie co najmniej wyższe pierwszego stopnia, umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania,
  2. zdolności analityczne,
  3. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem
  komputerowym,
  4. kreatywność,
  5. komunikatywność,
  6. odporność na stres,
  7. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
  8. systematyczność,
  9. umiejętność pracy w zespole,
  10. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015 r., poz. 133 tj. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 925).

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1/ CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  2/ podanie o przyjęcie do pracy na dane stanowisko,
  3/ list motywacyjny,
  4/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5/ kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  6/ dokument lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi
  komputera,
  7/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  8/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  9/ oświadczenie kandydata o niekaralności,
  10/ oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  11/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym
  stanowisku,
  12/ podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

  Kandydaci poddani będą 3 etapowemu konkursowi:

  I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
  formalnych przystąpienia do konkursu;
  II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
  III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

  Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

  Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 07 stycznia 2016 roku osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie przy ul. H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, pokój nr 213 (I piętro), lub przesłać drogą pocztową na wskazany na wstępie ogłoszenia adres Sądu i w tym przypadku za datę złożenia uważana będzie data stempla pocztowego.
  Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Sądu w dniu 14 stycznia 2016 roku.

  Inne informacje:
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci dopuszczeni do poszczególnych etapów konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu ich przeprowadzenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Sądu pod adresem: http://www.hrubieszow.sr.gov.pl w zakładce „KONKURSY”.
  Oferty odrzucone będzie można odebrać w pokoju 213 (I piętro) budynku Sądu w ciągu trzech dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej Sądu.
  Nieodebrane w zakreślonym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu lub telefonicznie pod nr telefonu: 084 696 40 42.
  /-/ Dyrektor Sądu Rejonowego Anna Czerw - Dobosz

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
Barbara Śliwa
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-12-24
Publikacja w dniu:
2015-12-24
Opis zmiany:
b/d