Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Hrubieszów, dnia 16 lutego 2018  roku
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 149 § 1 oraz art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko eferendarza sądowego (Dz. U. z 2012r. poz. 331 ze zm.)
 
 
Prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie ogłasza nabór w drodze konkursu, oznaczonego ADM-123-6/18, na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
 
 
Konkurs na stanowisko referendarza sądowego odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie przy ul. Mjr. Dobrzańskiego „Hubala” 7 (sala 333, II piętro). Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012r. poz. 331 ze zm.)
 
  
Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) na stanowisko referendarza sądowego może być zatrudniony ten, kto: 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
2) jest nieskazitelnego charakteru; 
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce; 
4) ukończył 24 lata;
5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.
 
  
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej; 
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej; 
4) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystaniu  z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
 
 
Zgłoszenia kandydatów na referendarza sadowego można składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 7, 22 – 500 Hrubieszów, z podaniem oznaczenia konkursu, w terminie do dnia 5 marca 2018 roku.
 
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone kandydatom.
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem konkursu.
 
W sprawie konkursu na stanowisko referendarza sądowego można kontaktować się z Oddziałem Administracyjnym – nr tel. 84 696 40 42.

                                                                                                                                                            Prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
                                                                                                                                                                               /-/ Andrzej Lachowski

 
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-09
Publikacja w dniu:
2018-03-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d