Jak złożyć wniosek w Wydziale Ksiąg Wieczystych

Informacje - jak złożyć wniosek o odpis księgi wieczystej lub wpis/założenie księgi wieczystej

Wniosek o odpis księgi wieczystej można złożyć osobiście w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w Warszawie lub w Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w każdym sądzie który prowadzi księgi wieczyste w systemie elektronicznym, jak też korespondencyjnie po spełnieniu warunków przewidzianych w §3.1 oraz §4.1 oraz §4a ust. 1-4 Rozporządzenia MS z dnia 14-08-2003r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (DzU. Z dnia 17-09-2003r. nr. 162, poz. 1571) tj. na urzędowym formularzu, podpisanym własnoręcznie, opłaconym w kasie Sądu lub na konto Sądu (powinien być dołączony do wniosku oryginalny dowód wniesienia opłaty sądowej).

Wniosek o wpis w księdze wieczystej lub o jej założenie, o czym stanowi art. 626 §1 kpc, może złożyć każdy obywatel osobiście lub korespondencyjnie w Sądzie Rejonowym, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek musi być złożony na urzędowym formularzu, własnoręcznie podpisany, z dołączonym oryginalnym dowodem opłaty sądowej od wniosku, wraz z dokumentami (art.244kpc) stanowiącymi podstawę wpisu, a nie ich kserokopiami.

Opłatę od wniosku można uiścić:

  • gotówką w kasie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, pokój 109 (parter)
  • przelewem na konto Sądu Rejonowego w Hrubieszowie

Formularze wniosków nieodpłatnie można pobrać osobiście w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" 7, 22-500 Hrubieszów, w centrali Centralnej Informacji KW, ekspozyturach Centralnej Informacji KW lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kontakt:

V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
ul. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" 7
22-500 Hrubieszów, pokój 166 (parter), tel./fax (84) 696-32-81

Rejestr zmian dla: Jak złożyć wniosek w Wydziale Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-23
Publikacja w dniu:
2016-06-23
Opis zmiany:
b/d