Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w niniejszym Biuletynie, a znajdują się w posiadaniu Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, udostępniane są na wniosek zainteresowanych osób. O dostępie do informacji publicznych decyduje Prezes Sądu lub Wiceprezes Sądu w zakresie swojego działania, albo upoważniona przez nich osoba.

Pisemny wniosek o udzielenie informacji publicznej, stosowny do ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198), można złożyć do Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-23
Publikacja w dniu:
2016-06-23
Opis zmiany:
b/d