Skargi i wnioski

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 • Ustawa z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012r. (Dz.U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku

Właściwy organ określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

 • datę wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek, 
 • adres wnoszącego skargę/wniosek, 
 • zwięzłą treść skargi/wniosku, 
 • sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpatrzenia

 • skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg /wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

 • na piśmie adresując:

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
ul. mjr H.Dobrzańskiego "HUBALA" 7
22-500 Hrubieszów

Skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Hrubieszowie lub drogą pocztową

Składając skargę w formie elektronicznej należy wskazać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. Odpowiedź na skargę wysłana będzie w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

 • ustnie do protokołu:

Skargi i wnioski w formie ustnej można złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-23
Publikacja w dniu:
2016-06-23
Opis zmiany:
b/d