Ewidencja spraw

Sprawy wpływające do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie rejestrowane są w poniższych repertoriach:

 • C - dla wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;

 • Ns - dla spraw cywilnych rozpoznwanych w trybie postępowania nieprocesowego;

 • Nc - dla spraw cywilnych wszczętych w postępowaniu nakazowym i upominwczym;

 • Co - dla innych cywilnych spraw rozpoznawanych wg przepisów o procesie i o sądzie polubownym a w szczególności dla spraw o odtworzenie akt, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, spraw rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa oraz skargi o wznowienie postępowania;

 • K - dla spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego;

 • Ks - dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie się karze);

 • W - dla spraw o wykroczenia;

 • Npw - dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji;

 • Now - dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym;

 • Nk - dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postepowaniu poprawczym;

 • Nsm - dla spraw małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego;

 • RC - dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznwanych w trybie postepowania nieprocesowego;

 • RNs - dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu;

 • RCo -dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego rozpoznawanych według przepisów o procesie, dla spraw o odtworzenie akt, dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz dla rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa;

 • Kw - dla ksiąg wieczystych;

 • Zd - dla zbiorów dokumentów przejętych z innego sądu;

 • Ar - dla zamkniętych ksiąg wieczystych.